Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Szkoła Podstawowa nr 2 Biuletyn informacji publicznej
Kalendarium wydarzeń
maj 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
czerwiec 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
lipiec 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Rekrutacja

INFORMACJA

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2    im. S. Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi    w Sulejówku

 

dotycząca zapisów, kryteriów oraz terminów rekrutacji do oddziału przedszkolnego

     Podstawa prawna:

ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2013 roku.

Na wniosek rodziców, w miarę posiadanych miejsc, do oddziałów przedszkolnych w tutejszej szkole będą również przyjmowane dzieci urodzone w 2014 r.

 

Na rok szkolny 2019/2020 obowiązują następujące procedury rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 :

 

 1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w SP- 2 składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikamiwniosek dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

      TERMIN: od 25.02.2019r. do 15.03.2019r.

      Skutek złożenia wniosku wraz z załącznikami: Dziecko wchodzi w proces rekrutacji.

      UWAGA: wnioski bez załączników nie będą przyjmowane!

 

 1. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do szkoły dzieci spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty (pkt III wniosku).

 

 1. Jeżeli nadal są wolne miejsca w oddziale przedszkolnym Komisja rekrutacyjna przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do szkoły dzieci spełniające kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r.
  w sprawie  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów,  na drugim etapie rekrutacji   do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejówku określa Zarządzenie Nr BBM.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z dn. 17.01.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 25.02.2019r. do 15.03.2019r.

od 06.05.2019r. do 16.05.2019r.

2

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
22.03.2019r.

do dnia 15.05.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia 26.03.2019r.
godz. 15.00

dnia 15.05.2019r. godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 26.03.2019r.
 do 02.04.2019r.

od 16.05.2019r.

do 20.05.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.04.2019r. godz. 12.00

21.05.2019r. godz. 12.00

 

 

 1. Kryteria wraz z liczbą punktów ustalone Uchwałą Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 lutego 2017 r. dla II etapu postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

Lp.

Kryterium

wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

2

3

4

1

Dziecko zamieszkuje  w  obwodzie  tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia  rocznego  przygotowania przedszkolnego.

 

 

50

 

Wniosek o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2

Dziecko w roku kalendarzowym                          w którym odbywa się rekrutacja , ukończy 5 lat i wraz z rodzicami zamieszkuje w Mieście Sulejówek              w obwodzie tej  szkoły.

 

 

15

 

Wniosek o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

3

Dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godz. dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godz. dziennie).

 

 

10

 

 

Pisemne oświadczenie rodziców.

4

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców  lub rodzic samotnie wychowujący dziecko  mieszkają w Sulejówku                      i złożyli w Urzędzie Skarbowym                 w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.

 

 

 

10

 

 

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

 

 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów,  komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 1. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 (4 kolumna), składane są w oryginale, w przypadku PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 1. Postępowanie odwoławcze

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Dokumenty: